Parfémy, Orientální, parfém, orient, přírodní, arabské, kadidlo, Arábie, bachůr, bakhoor, ambra, Jasmín, Musk, Oudh, Vanilka, čokoláda, mošus, pižmo, sewak, perfumes. Obchodní podmínky - Orientální Parfémy, Parfém Arábie, Přírodní orient, kadidlo, bachůr, Musk, Ambra

Orientální Parfémy, Parfém Arábie, Přírodní orient, kadidlo, bachůr, Musk, Ambra

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Obchodní podmínky

O nás

Tyto Obchodní podmínky upravují vztahy mezi prodávajícím a kupujícím v oblasti nákupu a prodeje kosmetického a drogistického zboží. Kupující vyplněním a odesláním elektronické objednávky souhlasí s Obchodními podmínkami prodávajícího.

1. Základní ustanovení
Prodávající
Petr Moravec, Praha , kontaktní elektronická adresa: info@zahradavuni.cz
Alena
Mnasria, IČO 75397757


Kupující
Koncový odběratel (spotřebitel) – před zahájením obchodního vztahu s prodávajícím provede „Registraci nového zákazníka“, tj. předá prodávajícímu své kontaktní údaje nezbytné pro bezproblémové vyřízení objednávky, případně další údaje, které chce mít uvedeny v nákupních dokladech.

2. Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu jím objednané zboží z nabídky prodávajícího a závazek kupujícího objednané zboží převzít a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou cenu.
Nabídka zboží prodávajícího je uvedena na www.zahradavuni.cz


3. Objednání zboží, uzavření smlouvy
Uzavření smlouvy předchází vyplnění všech údajů formuláře elektronické objednávky kupujícím. Objednávka je závazným návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje elektronické potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva vzniká až samotným dodáním zboží.

4. Platební podmínky a doprava

Zboží je dodáváno za nabídkovou cenu platnou ke dni odeslání závazné objednávky zboží kupujícím.
Balné není k ceně zboží účtováno.
Cena poštovného dle aktuálního ceníku České pošty.
Odesílací adresa: Alena
Mnasria, Poděbradova 3214, Kladno 272 01

5. Dodací lhůta
Dodací lhůta činí dle vybrané dodací služby, max. 7 dní od obdržení závazné objednávky kupujícího.
Dodací lhůta může být prodávajícím jednostranně prodloužena a to zejména v případě neočekávaných okolností nebo okolností vzniklých nezávisle na vůli prodávajícího (např. ze strany zásilkové služby).
Kupující je povinen bezprostředně při převzetí zboží překontrolovat spolu s dopravcem zásilku (neporušenost zásilky, poškození krabice atd.). Kupující je oprávněn odmítnout převzetí otevřené nebo jinak poškozené zásilky, je však povinen učinit o tom zápis ve škodním protokolu dopravce a tuto skutečnost neprodleně sdělit prodávajícímu (postačí elektronickou poštou). Pokud kupující převezme otevřenou nebo jinak poškozenou zásilku, prodávající nenese odpovědnost za škodu vzniklou na dodaném zboží ani odpovědnost za dodání neúplného množství a druhu objednaného zboží.


6. Odstoupení od smlouvy

Kupující má právo od uzavřené smlouvy jednostranně odstoupit i bez udání důvodů a to do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů ode dne převzetí zboží.
Pokud se kupující rozhodne od smlouvy odstoupit je třeba, aby nepoškozené zboží, bez známek používání nebo opotřebení, v původním nepoškozeném obalu spolu s fakturou a dodacím listem poslal zpět v uvedené lhůtě (rozhodující je datum odeslání) prodávajícímu a současně, aby prodávajícímu písemně (postačí elektronickou poštou) sdělil, že využívá svého práva na odstoupení od smlouvy. V odstoupení od smlouvy musí být označena objednávka (zejména datum jejího odeslání prodávajícímu), druh a množství zboží a veškeré identifikační údaje kupujícího.
V případě odstoupení od smlouvy je kupující povinen odeslat zboží na adresu prodejce.

Zboží nelze posílat na dobírku – nebude převzato.
Zboží doporučujeme pojistit.
V případě nedodržení některé z výše uvedených náležitostí, resp. podmínek, odstoupení má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo přiměřené snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět.
Při splnění všech výše uvedených podmínek pro odstoupení od smlouvy bude kupujícímu ve lhůtě do 30 (třiceti) kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy vrácena cena zboží snížená o náhradu prodávajícím skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.


7. Záruka
Na dodávané zboží je poskytována záruka v délce 24 (dvacet čtyři) měsíců. Záruční doba počíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím.
Záruka se vztahuje na výrobní vady zboží nebo jiné vady zboží, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím zboží v rozporu s jeho účelem, mechanickým poškozením nebo opotřebením, ohněm či vodou.
Reklamaci je třeba uplatnit u prodávajícího písemně (postačí elektronickou poštou) a to s uvedením data odeslání objednávky reklamovaného zboží, data dodání reklamovaného zboží, označení reklamovaného zboží, přesného popisu vady zboží a návrhem na vyřízení reklamace (sleva z kupní ceny, výměna zboží, odstoupení od smlouvy). Reklamované zboží je kupující současně povinen doručit prodávajícímu spolu s kopiií faktury a dodacího listu na adresu:
Alena Mnasria, Poděbradova 3214, Kladno 272 01
Reklamované zboží nelze posílat na dobírku - nebude převzato. Dopravu reklamovaného zboží prodávajícímu hradí kupujícího ze svého.
O oprávněnosti uplatněné reklamace rozhoduje prodávající, který je současně povinen vyrozumět elektronickou poštou kupujícího o rozhodnutí o reklamaci a to ve lhůtě do 30ti (třiceti) dnů od splnění obou shora uvedených podmínek reklamace (uplatnění reklamace a doručení reklamovaného zboží prodávajícímu).
V případě oprávněné reklamace bude postupováno v souladu s návrhem kupujícího na vyřízení reklamace (sleva z kupní ceny, výměna zboží, odstoupení od smlouvy). Dopravu reklamovaného nebo vyměněného zboží zpět kupujícímu hradí prodávající ze svého.
V případě neoprávněné reklamace bude zboží vráceno zpět kupujícímu. Dopravu reklamovaného zboží v takovém případě hradí kupující.


8. Závěrečná ustanovení

Tyto Obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.10.2011 a ruší veškerá předchozí ustanovení o Nákupním řádu prodávajícího a veškeré předchozí zvyklosti, které se týkaly uzavírání smluv mezi prodávajícím a kupujícím.

Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím výslovně neupravené těmito Obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanovením zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jakož i předpisy souvisejícími.


 
Zeewa.cz - váš internetový katalog stránek a vyhledávač
Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
Evropský katalog stránek
Centrum registrace stránek
Topweby.net
JakNaWeb.com - vše o HTML,CSS,PHP,MySQL,XML, výroba a tvorba www a web grafika
Internetový katalog obchodů a webových stránek - Bezva Portál
katalog www stránek
Katalog odkazů MSSDesign
SEO katalog
Katalog eShopu
Internetové obchody
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky